Express-pakninger | Standardprofiler | Største online-udvalg af bælge

Vilkår og betingelser for Betech webshop


Om internethandelsstedet

Internethandelsstedet betech.shop (webshoppen) ejes og drives af Betech A/S. Fra webshoppen sælges alene til erhvervskunder registreret med CVR (VAT) nummer. Forbrugerkøb er ikke muligt.

Handelsbetingelser fremgår af Betech A/S' Almindelige betingelser og øvrige vilkår nedenfor.


Priser, betaling og kreditvurdering

Alle priser gælder eksklusiv moms og eventuelle andre offentlige afgifter. Levering sker til de priser, som fremgår af webshoppen på bestillingstidspunktet. Betaling sker mod faktura. Betalingsbetingelser for køb via webshoppen er 15 dage netto efter fakturadatoen. Eksekvering af ordrer forudsætter positiv kreditvurdering af kundevirksomheden. Betech forebeholder sig mulighed for afvise bestillinger, også efter modtagelsen af kundens bestilling indledningsvis er bekræftet.

Minimumbestilling

Minimum ordreværdi (subtotal ekskl. moms) er 1500 DKK og kan opnås ved bestilling af én eller flere varer i webshoppen. Hvis ordregiver bestiller varer for et lavere beløb, tilføjes differencetillæg. Bemærk, at ved bestillinger ad andre kanaler end webshoppen er minimumestilling 3000 DKK gældende standardbetingelse. 

Levering og fragt

Betech forestår levering for ordregivers regning og risiko (ab fabrik) til den leveringsadresse, ordregiver angiver ved bestillingen. Der tillægges fragtomkostning afhængig af bestillingens omfang og leveringsland: Se fragtrater.

Leveringstider

Forventet leveringstid, som fremgår af produktinformationerne i webshoppen, er vejlendende for, hvornår en forsendelse kan forventes at ankomme til leveringsadressen. Leveringstider på ordrebekræftelser, der følger efter ordregivers bestilling i webshoppen, angives som afsendelsesdatoen fra Betech.
 


Almindelige betingelser - Betech A/S

Anvendelsesområde

1.  Enhver aftale om levering af en ydelse eller et produkt fra Betech er underlagt nærværende Almindelige betingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Såfremt Betechs be­tingelser for Konsulentydelser, Kompo­nenter, Service og vedligehold, Maski­ner, Udvikling, Montage eller Lejeaftale er aftalt mellem parterne, har disse for­rang i tilfælde af uoverensstemmelse.

Produktinformation/Vejledning

2.  Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

3.  Oplysninger om produktets anvendel­sesområde eller applikation, som ikke udgør en del af specifikationen, og som Betech skal fremskaffe i hvilken form det måtte være, udgør kun en anbe­faling. Betech har intet ansvar for så­danne oplysninger eller for applikationen af produktet.

Ordreoptagelse

4.  Aftalen er endelig, når Betech har be­kræftet ordregivers ordre, enten ved at fremsende ordrebekræftelse eller fak­tura. Medmindre der er afgivet fast til­bud, tages forbehold for prisforhøjelser fra leverandører, på arbejdsløn, materi­aler samt ændringer i valutakurser.

Pris og betalingsvilkår

5.  Levering sker til de priser, som Betech anvender på tidspunktet for aftalens indgåelse. Alle priser gælder eksklusiv moms og andre offentlige afgifter. Såfremt andet ikke er aftalt, sker betaling mod faktura senest 30 dage efter fakturadatoen. Er betaling forsinket, påløber der renter fra forfaldsdagen. Morarenten beløber sig til den til enhver tid gældende rente kaldet "Nationalbankens udlånsrente” med tillæg af 7 procentpoint.
Er der aftalt fast pris for en periode og indtræffer der markante ændringer i priser fra leverandører, på arbejdsløn, materialer eller valutakurserne, har Betech med én måneds varsel ret til at opsige en sådan aftale om fast pris.

6.  Ordregiver har ikke ret til at tilbageholde betalingen eller foretage modregning i betaling på grund af eventuelle modkrav over for Betech.

Leveringsprøve

7.  Såfremt der er aftalt leveringsprøver, skal disse udføres hos ordregiveren for dennes regning, dog ikke for så vidt angår Betechs medvirken.

Levering

8.  Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket ”ab fabrik”, således at levering sker for ordregivers regning og risiko.

Leveringstid

10.  Leveringstider på ordrebekræftelser angives som afsendelsesdatoen fra Betech.

11.  Hvis Betech ikke leverer produktet ret­tidigt, har ordregiveren ret til, ved skriftlig meddelelse til Betech, at fast­sætte en sidste rimelig frist for levering. Såfremt Betech heller ikke leverer inden for denne frist, kan ordregiveren, ved skriftlig meddelelse til Betech, hæve aftalen. Betechs ansvar for forsinkelse er i øvrigt begrænset som anført nedenfor i punkt 16.

Undersøgelsespligt, ansvar og ansvarsbegrænsning

12.  Ordregiver er forpligtet til at foretage en kontrol/undersøgelse af det levere­de straks efter levering er sket. Såfremt ordregiveren i den forbindelse konsta­terer, at det leverede ikke er i kontrakt­mæssig stand, skal ordregiver straks orientere Betech skriftligt om mangler­ne. Sker dette ikke, kan ordregiveren ikke senere gøre Betech ansvarlig for eventuelt konstaterede mangler ved le­verancen.

13.  Ordregiveren kan ikke gøre Betech an­svarlig for eventuelle mangler ved en foretagen leverance i det omfang de pågældende mangler burde have været afdækket af ordregiveren i forbindelse med den kontrol, der skal foretages på tidspunktet for leverancens mod­tagelse.

14.  Såfremt ordregiver ikke inden 2 år efter leverancen har reklameret over en mangel over for Betech, kan ordregiver ikke senere gøre den gældende.

15.  Såfremt en leverance ikke er i kontrakt­mæssig stand, er Betech berettiget til at afhjælpe manglen inden rimelig tid.

16.  Et eventuelt erstatningsansvar, der måtte påhvile Betech for kontraktbrud, det være sig som følge af forsinkelse, mangler ved det leverede, eller på an­det grundlag, kan under ingen omstæn­digheder overstige vederlaget for den pågældende leverance. Betech kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle føl­geskader, herunder indirekte tab såsom driftstab og erstatningskrav fremsat af tredjemand, uanset om sådanne skader og/eller tab kan henføres til Betechs misligholdelse af aftalen med ordre­giveren.

17.  Ordregiveren skal holde Betech skades­løs for ethvert krav, som måtte blive fremsat over for Betech af tredjemand som følge af forsinkelse og/eller mang­ler ved de leverancer, der er foretaget til ordregiveren. Det samme gælder eventuelle udgifter, der måtte blive på­ført Betech i den anledning.

Tegninger og dokumenter

18.  Alle tegninger og dokumenter indehol­dende oplysninger om materiale, fremstilling heraf eller lignende, som før eller efter aftalens indgåelse overdrages til ordregiveren, tilhører Betech. Mod­tagne dokumenter eller tegninger kan ikke uden skriftligt samtykke fra Betech anvendes til andet end det ved overdra­gelsen tiltænkte formål. Uden skriftligt samtykke fra Betech må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde brin­ges til tredjemands kundskab.

19.  Der sker ikke ved aftalen nogen over­dragelse af immaterielle rettigheder.

Ejendomsforbehold

20.  Produktet forbliver Betechs ejendom, indtil dette er fuldt ud betalt.

Produktansvar

21.  Betech er kun ansvarlig for eventuelle person­og tingskader i det omfang det kan dokumenteres, at de pågældende skader er forårsaget af Betech ved grov uagtsomhed. Betechs samlede produkt­ansvar over for ordregiver er under alle omstændigheder begrænset til EUR 500.000. Betech kan ikke gøres ansvar­lig for følgeskader, herunder driftstab og andre indirekte tab, der kan hen­føres til et eventuelt produktansvar.

22.  Ordregiver er forpligtet til at holde Betech skadesløs for et eventuelt pro­duktansvar over for tredjemand.

Ansvarsfrihed (force majeure)

23.  I tilfælde af at Betech er helt eller del­vist afskåret fra at opfylde sine forplig­telser over for ordregiveren som følge af force majeure eller andre udefra kommende omstændigheder, som Betech ikke bærer ansvaret for, såsom krig og oprørslignende tilstande, strejke, lockout og andre typer af arbejdsretlige konflikter, brand og stormflod, mangel på arbejdskraft, materialer og brænd­stof, vareknaphed, transportvanskelig­heder, regeringsindgreb, valutarestrik­tioner og forsinkelser eller leveringssvigt fra underleverandører og andre tilsva­rende forhold, kan Betech ikke gøres ansvarlig for tab, som ordregiveren og/ eller tredjemand måtte lide i den anled­ning. De nævnte forhold berettiger i øvrigt Betech til vederlagsfrit at ophæve enhver aftale og/eller annullere enhver ordre, der er omfattet af nærværende Almindelige betingelser.

Værneting og lovvalg

24.  Enhver tvist, der udspringer af parter­nes aftale, herunder bestemmelserne i nærværende Almindelige betingelser, skal behandles ved Betechs hjemting til afgørelse efter dansk ret, uanset om lovvalgsregler måtte pege på andre regler, herunder CISG.